Sierbestrating Bonacura
Heerhugowaard
072 888 79 82
06 362 231 79
KvK 37160558
info@sierbestrating-bonacura.nl


ALGEMENE VOORWAARDEN


Door het aangaan van een overeenkomst verklaart opdrachtgever akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene voorwaarden van Bonacura Sierbestrating (verder te noemen opdrachtnemer) gevestigd te Heerhugowaard.
De voorwaarden van opdrachtnemer zijn:

 1. Alle uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, echter na uitbrengen van offerte is deze prijs vast tot drie (3) maanden na opmaak, met inachtneming van eventueel meerwerk.
 2. Drukfouten en/of zetfouten op de offerte zijn onder voorbehoudt.
 3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de opdracht (schriftelijk) bevestigt.
 4. Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging van de kosten zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tijdig informeren.
 5. De opdrachtnemer zal zich houden aan de overeengekomen uitvoerdatum.
 6. Mocht de uitvoerdatum door overmacht niet haalbaar zijn, en deze duurt langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 7. Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 8. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering over gaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag.
 9. De overeengekomen prijs is inclusief het geldende BTW tarief.
 10. Opdrachtgever dient de factuur voor geleverde diensten binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.
 11. In geval van wanbetaling, betalingsachterstand, contractbreuk of een ander ernstig voorval, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer het recht verleende dienst(en), voor een nader vast te stellen periode of definitief, stop te zetten. Zulks nadat opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
 12. In geval van een betalingsachterstand van drie (3) maanden na factuurdatum van de eerst betrekking hebbende maand kan opdrachtnemer een gerechtsdeurwaarder-bureau inschakelen. De incassokosten inclusief de achterstallige betalingstermijnen verhoogd met de wettelijke rente zullen op de opdrachtgever worden verhaald.
 13. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zullen naar de wet worden geïnterpreteerd. Mocht een of meer voorwaarden van deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, dan blijven de andere punten onveranderd geldig.
 14. Deze voorwaarden maken onvoorwaardelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 15. De levering van de goederen vindt plaats op het adres van de koper, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.
 16. De levering van de goederen vindt plaats binnen 7 werkdagen na het betalen van de geplaatste bestelling, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.
 17. Prijs van af te voeren grond en/of puin is afhankelijk van het gewicht. Deze kosten kunnen variëren binnen de offerteprijs en na oplevering geleverd werk worden vast gesteld.
 18. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Bonacura Sierbestrating het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.
 19. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.
 20. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Bonacura Sierbestrating redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering.
 21. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst en staking.
 22. Om twijfels en discussies omtrent de betalingscapaciteit van de koper te voorkomen zal Bonacura Sierbestrating bestellingen uitsluitend in behandeling nemen nadat de koper het volledige bedrag van de bestelling heeft voldaan.
 23. Vermelde voorwaarden zijn bindend en onvergankelijk. Aanvulling en/of nieuwe voorwaarden kunnen door opdrachtnemer tussentijds worden bijgevoegd. Bij het uitbrengen van nieuwe en/of gewijzigde voorwaarden zijn alle voorwaarden met een voorgaande wijzigingsdatum komen te vervallen. De voorwaarden worden op verzoek aan (potentiële) opdrachtgevers toegezonden.

 

 

Heerhugowaard, mei 2014.